Näkymätön työ

Regeneratiivisen maatalouden ratkaisut
tulevaisuuden ruokaturvan haasteisiin

Tässä tutkimushankkeessa kartoitamme maanviljelytyön kautta muodostuvia suhteita. Erityisesti olemme kiinnostuneita regeneratiivisten maanviljelykäytäntöjen kautta maahan, eläimiin ja eliöihin, materiaan ja yhteisöön syntyvistä suhteista. Hankkeemme tekee näkyväksi näitä suhteita hyödyntäen määrällistä ja laadullista sekä taiteellista aineistoa. Tutkimalla maatiloilla tehtävää näkymätöntä työtä ja suhteita tuotamme ymmärrystä regeneratiivisten maanviljelykäytäntöjen arvonluonnista. Vaikka perinteisesti maatalouden arvo määrittyy tuotteen kautta markkinoilla, regenerativiisen maanviljelyn kautta tuotetaan myös muunlaista kuin rahallista arvoa, esimerkiksi ekologista tai sosio-kulttuurista. Vahvan kestävyyden näkökulmasta nämä arvot ovat keskeisiä.

Aihe on erityisen tärkeä, sillä maanviljelyn käytännöt ovat täynnä näkymätöntä työtä, jonka arvoa virallisissa lähteissä tai yleisestä diskurssista on vaikea löytää. Tavoitteenamme on suorittaa monimenetelmäinen esitutkimus näkymättömästä työstä ja tämän pohjalta pilotoida ”näkyväksi tekemisen” interaktiivinen media-alusta. Näin tilastollinen, käsitteellinen ja laadullinen tieto sekä taiteellinen ilmaisu nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja alttiiksi kokemukselle, keskustelulle sekä jatkotutkimukselle. Näiden tavoitteiden ja tulosten kautta hankkeemme toimii esitutkimuksena laajemman, regeneratiiviseen maanviljelytyöhön keskittyvän monialaisen tutkimusagendan mahdollistamiseksi.

Hankkeemme tuo monimenetelmällisesti ja uudella tavalla esille näkymättömän maanviljelytyön kautta muihin eliölajeihin ja ei-inhimillisiin toimijoihin muodostuvia suhteita pilotoimalla interaktiivisen median. Nostamme keskusteluun paradoxin: kestävän maanviljelyn arvonluonti ei palaudu osaksi taloutta. Emme pelkästään tarjoa tietoa regeneratiivisen maanviljelyn arvonluonnista, vaan osallistamme ihmisiä kokemuksen ja tulkintojen kautta pyrkien luomaan, ei ainoastaan havainnollistamaan, suhteita.

Yhteydenotot: galina.kallio@gmail.com

Tekijät

Galina Kallio
KTT, tutkija
Risto Musta
KTM, valokuvaaja
Jussi Pyykkönen
tutkija
 

Maatilat

Rahoittajat